Newsletter

W nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w związku z usługą „Newsletter” oraz jakie uprawnienia w związku z tym Państwu przysługują.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa („Izba”).

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Państwa dane przetwarzamy wyłącznie w celu świadczenia drogą elektroniczną usługi „Newsletter”, który stanowi cykliczną informację na temat działalności Izby, podejmowanych przez nią inicjatyw oraz informacji istotnych z perspektywy sektora chemicznego.

Jakie dane przetwarzamy w związku z usługą „Newsletter”?

Na potrzeby świadczenia usługi „Newsletter” Izba przetwarza dane wyłącznie w postaci udostępnionego w tym celu przez Państwa adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Jaka jest podstawa przetwarzania Państwa osobowych?

Izba jest uprawniona do przetwarzania Państwa danych, ponieważ jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia drogą elektroniczną usługi „Newsletter” na Państwa rzecz.

Podstawą przetwarzania Państwa danych jest dobrowolnie udzielona przez Państwa zgoda.

Od kogo uzyskaliśmy Państwa dane osobowe? Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Państwa dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa za pośrednictwem formularza zapisu do usługi „Newsletter”, dostępnego na stronie internetowej Izby.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania uniemożliwia świadczenie na Państwa rzecz usługi „Newsletter”.

Jak długo przechowujemy dane?

Dane będą przechowywane przez Izbę przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania. Państwa dane zostaną usunięte niezwłocznie po cofnięciu przez Państwa udzielonej zgody na przetwarzanie danych na potrzeby świadczenia usługi „Newsletter”.

W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

Dane będą przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu.

Czy udostępniamy dane podmiotom trzecim?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Izby (podmioty przetwarzające), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z lzbą, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Izby. Państwa dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Innym podmiotom trzecim Państwa dane mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udostępnienie takich danych.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do danych?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

Cofnięcie dobrowolnie udzielonej zgody przez Państwa będzie równoznaczne z zaprzestaniem dalszego świadczenia usługi „Newsletter” na Państwa rzecz oraz zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Czy przekazujemy Państwa dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Izbę poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacjom międzynarodowym.

Czy profilujemy Państwa dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Państwa decyzje?

Izba nie stosuje w stosunku do Państwa profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.

W jaki sposób możecie się Państwo skontaktować z Izbą?

Wszelkie zapytania oraz decyzje w zakresie opisanym powyżej możecie Państwo kierować do Izby w formie:

  1. elektronicznej na adres poczty e-mail: pipc|pipc.org.pl?n=44736| moz-do-not-send="true"|pipc|pipc.org.pl; lub
  2. pisemnej na adres: Polska Izba Przemysłu Chemicznego, ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa