Polska Izba Przemysłu Chemicznego zainicjowała powołanie Forum Rozwoju Przemysłu - SZCZEGÓŁY
Kampania

Głównym celem kampanii „Polska Chemia” jest umocnienie wizerunku branży jako sektora dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie. Kampania „Polska Chemia” to jedyny tego typu projekt promujący tak istotny dla polskiej gospodarki sektor przemysłu. Chemia uzyskała specjalne godło, utworzone w ramach kampanii.

Przemysł chemiczny w Polsce cechuje różnorodność pod względem zakresu działalności: produkowane są m. in. paliwa, tworzywa sztuczne, nawozy mineralne, farby, lakiery, chemikalia podstawowe, ale także aparatura, urządzenia. Branża chemiczna to także szeroki wachlarz powiązanych obszarów, takich jak logistyka, badania i rozwój, współpraca z nauką, budownictwo przemysłowe, realizacja inwestycji. Sektor przetwarza półprodukty i wyroby gotowe, produkuje także chemikalia specjalistyczne i komponenty do materiałów nowoczesnych takich jak kompozyty polimerowe. Przemysł chemiczny jest podstawowym elementem polskiej gospodarki. Odbiorcami produktów sektora są między innymi producenci żywności, motoryzacja, budownictwo, czy elektronika.

Przemysł chemiczny jest często odbierany nieadekwatnie do swojej roli i pozycji, na przykład w kontekście oddziaływania na środowisko. – Nasze produkty są coraz bardziej innowacyjne, co oznacza na przykład ich coraz mniejszy wpływ na środowisko naturalne. Polska Chemia od wielu lat inwestuje ogromne środki w unowocześnianie technologii wytwórczych, zmniejszając energochłonność, emisyjność i poprawiając wydajność procesów – mówi dr Tomasz Zieliński. – Polski przemysł chemiczny potrzebuje spójnego przekazu wizerunkowego, promującego nasze technologie, produkty, uświadamiającego nt. roli chemii w gospodarce, na przykład pokazując znaczenie dla rynku pracy.

Kampania „Polska Chemia” ma również pokazać wyzwania, przed jakimi stoi sektor. Te wyzwania to m. in. regulacje związane z polityką klimatyczną i handlową, czy uzależnienie od dostaw podstawowych surowców. – Polska Chemia potrzebuje narzędzia wspierającego, jakim będzie zainaugurowana przez nas Kampania, przede wszystkim w zakresie wzmocnienia pozycji konkurencyjnej i mechanizmów ochrony rynku oraz wsparcia innowacyjności. To nasze szanse na rozwój i zabezpieczenie przyszłości branży w przeregulowanym i nie zawsze sprzyjającym otoczeniu prawnym i rynkowym – mówi dr Zieliński.

Strona Kampanii "Polska Chemia": polskachemia.org.pl

Kongres

Kongres „Polska Chemia” to – zdaniem przedstawicieli spółek chemicznych, mediów branżowych i ekspertów – najważniejsze wydarzenie sektora chemicznego w Polsce i Europie Centralnej. Co roku gośćmi Kongresu są managerowie i eksperci z najważniejszych firm nie tylko z Polski, ale i świata. Gościliśmy przedstawicieli najważniejszych polskich przedsiębiorstw przemysłu chemicznego, m.in. PKN Orlen S.A., Grupy Azoty S.A., Grupy Lotos S.A., Synthos S.A., a także przedstawicieli międzynarodowych koncernów chemicznych, takich jak BASF, DOW Chemical, Sabic, Bayer, Evonik. Gośćmi Kongresu byli także reprezentanci świata nauki, m.in. z Polskiej Akademii Nauk czy Politechniki Warszawskiej, organizacji branżowych m.in. Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC, a także podmiotów współpracujących z sektorem, m.in. PKO BP czy IBM.

Kongres „Polska Chemia” organizowany jest corocznie od 2014 r. Poprzednie trzy edycje Kongresu „Polska Chemia” pokazały, jak potrzebne dla środowiska przedsiębiorców sektora chemicznego w Polsce jest stworzenie platformy do dyskusji na temat warunków wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz stojących przed branżą wyzwań, zagrożeń i szans. Dzisiaj Kongres „Polska Chemia” to miejsce, gdzie powstają strategie i plany działania dla polskiego sektora chemicznego.

Kongres „Polska Chemia” to:

 • ponad 1500 uczestników,
 • 140 prelegentów: przedstawicieli branży z największych spółek krajowych
 • oraz międzynarodowych, przedstawicieli administracji publicznej i świata nauki,
 • 115 Partnerów Wydarzenia,
 • ponad 80 stoisk firm partnerskich i członkowskich Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Strona Kongresu "Polska Chemia": kongrespolskachemia.pl

Program

Polska Izba Przemysłu Chemicznego uruchomiła autorski Program „Bezpieczna Chemia”, którego partnerami strategicznym są: PKN ORLEN S.A., Grupa Azoty S.A., Grupa LOTOS S.A., Partnerami Głównymi: PCC Rokita S.A. i Anwil S.A., Partnerami Technicznymi: Draeger Polska Sp. z o.o., Atest-Gaz A. M. Pachole sp.j. oraz BESST GROUP Sp. z o.o. Program poświęcony kwestiom szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest skierowany do przedsiębiorstw sektora chemicznego i jest zintegrowany z działalnością Komisji ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego, działającej w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. Głównym celem Programu jest przede wszystkim:

 • Promocja zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego;
 • Wzmocnienie świadomości bezpieczeństwa pracy wśród członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego;
 • Propagowanie najwyższych standardów działań w zakresie bezpieczeństwa;
 • Promocja najlepszych dostępnych w dziedzinie BHP praktyk;
 • Podnoszenie świadomość BHP i PPOŻ;
 • Informowanie Partnerów Programu o zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem procesowym.

Odbiorcami Programu są członkowie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i ich pracownicy, ze szczególnym uwzględnieniem najwyższego i średniego szczebla kierowniczego odpowiedzialnego za zapewnienie właściwych warunków BHP i PPOŻ. Więcej informacji o Programie znajduje się na stronie: www.programbezpiecznachemia.pl

TECHCO Forum

TECHCO Forum

Nowy projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Więcej wkrótce.

ChemHR

Organizatorem i inicjatorem Programu ChemHR jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego, zrzeszająca i reprezentująca najważniejsze podmioty sektora chemicznego w Polsce. Program ChemHR ma na celu wsparcie studentów kierunków chemicznych w zdobywaniu praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw branży chemicznej, a także zacieśnianie współpracy uczelni wyższych i przemysłu.

Podstawą Programu ChemHR jest wzmocnienie systemu kształcenia kadr dla przemysłu chemicznego poprzez organizację cyklu seminariów przemysłowych. Wykładowcami seminariów są doświadczeni specjaliści zatrudnieni w największych spółkach sektora chemicznego.

Tematyka zajęć obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z: logistyką, dystrybucją, produkcją oraz handlem chemikaliami, a także zakupem podstawowych surowców produkcyjnych, energetyką, bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem procesowym oraz ochroną środowiska, innowacyjnością i społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Strona Programu ChemHR: ChemHR.pl

Forum

Program „Odpowiedzialność i Troska”, w świecie występujący pod nazwą Responsible Care, jest dobrowolną inicjatywą dedykowaną wszystkim przedsiębiorstwom branży chemicznej i około chemicznej prowadzącym swoją działalność na terenie Polski.

Program ten, funkcjonujący w ponad 60 krajach całego świata ze wszystkich kontynentów, oparty jest na spójnych i jednolitych założeniach. W różny jednak sposób i na różną skalę przebiega jego forma i realizacja, dzięki czemu każdy kraj zachowuje swoją odrębność dostosowaną do potrzeb krajowych realizatorów.

Wspólną i nadrzędną wartością przyświecającą wszystkim Realizatorom Programu jest transparentność prowadzonych działań oraz ciągły rozwój i dążenie do poprawy, szczególnie w obszarze ochrony środowiska, bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Udział w Programie „Odpowiedzialność i Troska” jest wyrazem olbrzymiej świadomości danej firmy odnośnie swojego wpływu na bliższe i dalsze otoczenie, pracowników oraz całe środowisko.

Świadomość ta, wyrażana jest w kilku dobrowolnych zobowiązaniach:

 • ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy odnośnie środowiska naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa procesowego w zakresie technologii, procesów oraz produktów,
 • efektywnego zużycia surowców i minimalizacji wytwarzanych odpadów, a tym samym minimalizacji swojego negatywnego wpływu na bliższe i dalsze środowisko,
 • otwartego raportowania o prowadzonej działalności, osiągnięciach, sukcesach ale również o mankamentach i przeciwnościach,
 • aktywnej współpracy i komunikacji z pracownikami, administracją publiczną czy innymi organizacjami w celu wielokierunkowej koordynacji prowadzonych działań,
 • dzielenia się wiedzą i doświadczeniami w celu właściwego zarządzania chemikaliami przez wszystkich, którzy je stosują i używają w całym łańcuchu produkcyjnym.

Jeden Program – wiele możliwości.

www.rc.com.pl