I.Lista substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (lista kandydacka SVHC)

Lista kandydacka to tak zwana lista substancji wzbudzających szczególnie duże obawy, która jest publikowana i aktualizowana na stronach Europejskiej Agencji Chemikaliów. Celem listy jest wskazanie substancji priorytetowych do włączenia ich do załącznika XIV do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1907/2006, co z kolei pociąga za sobą konieczność uzyskania „kosztownych” i czasowych zezwoleń na  kontynuację produkcji, importu oraz stosowania.

Substancjami priorytetowymi są przede wszystkim substancje sklasyfikowane jako:

  • rakotwórczości kat. 1A lub 1B,
  • działające mutagennie na komórki rozrodcze kat. 1A lub 1B,
  • działające szkodliwie na rozrodczość kat. 1A lub 1B,
  • działanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i płodność lub rozwój dziecka w łonie matki,
  • substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji oraz  toksyczne (PBT), jak i również substancje bardzo trwałe i wykazujące  bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB)
  • substancje działające uczuleniowo poprzez drogi oddechowe.

Lista substancji wzbudzających szczególnie duże obawy aktualizowana jest dwa razy w ciągu roku a wszelkie włączenia na listę poprzedzone są procedurą konsultacji publicznych.

Lista substancji SVHC (ostatnia aktualizacja styczeń 2017 r.)