Akronim REACH  oznacza: Rejestrację (Registration), Ocenę  (Evaluation), Udzielnie Zezwoleń i Ograniczenia (Authorizastion) w procesie produkcji i wprowadzania do obrotu chemikaliów (Chemicals) i dotyczy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006, w którym to akcie prawnym ustanowione zostały obowiązki oraz sposób ich realizacji dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw w procesie obrotu chemikaliami. Obowiązki wynikające z powyższego rozporządzenia nakładane są zarówno na producentów, importerów, jak również dalszych użytkowników substancji i/lub mieszanin chemicznych  oraz wyrobów gotowych. 

Do podstawowych obowiązków producentów i importerów substancji i mieszanin należą:

  • Rejestracja substancji chemicznych w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) produkowanych i/lub importowanych na teren wspólnoty europejskiej. W dużym uproszczeniu proces rejestracyjny polega na zebraniu informacji fizykochemicznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych na temat danej substancji, dokonaniu oceny bezpieczeństwa chemicznego w taki sposób, aby ryzyko kontaktu było w pełni kontrolowane. Tak przygotowaną dekantację rejestracyjną należy przedłożyć w formie elektronicznej do ECHA. Należy jednak zwrócić uwagę, iż substancje produkowane a nie wprowadzane do obrotu handlowego takie jak półprodukty, również podlegają procesowi rejestracji chodź w nieco mniejszym zakresie niezbędnych informacji.  Z obowiązku rejestracyjnego zwolnieni są natomiast producencji i importerzy substancji wpisanych do załącznika IV i V Rozporządzenia REACH (są to głównie kopaliny oraz substancje pochodzenia naturalnego takie jak gaz: ziemny ropa naftowa sól kamienna oleje roślinne i zwierzęce gazy takie jak dwutlenek węgla hel, azot, argon, tlen).

UWAGA!!!rejestracji dokonuje się zarówno dla substancji stwarzających zagrożenie jak i również dla substancji niesklasyfikowanych jako stwarzających zagrożenie.

  • Rejestracja mieszanin produkowanych, wprowadzanych do obrotu lub importowanych w Biurze do spraw Substancji Chemicznych ( ustanowionym zgodnie z Art. 124 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1907/2006). Rejestracja mieszanin odbywa się w sposób elektroniczny poprzez aplikację Elektroniczna Deklaracja Informacji o Mieszaninach ELDIOM.

UWAGA!!! Rejestracja jest bezpłatna natomiast warunkiem koniecznym do uzyskania numeru notyfikacyjnego jest załączenie karty charakterystyki dla rejestrowanej mieszaniny.

  • Zarówno dla substancji jak i mieszanin sklasyfikowanych  jako stwarzające zagrożenie producent i/lub importer zobowiązany jest do sporządzenia karty charakterystyki zgodnie z Art. 31 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1907/2006) oraz przekazania jej w łańcuchu dostaw.  Format kary charakterystyki, jak również niezbędny zakres merytoryczny informacji, które muszą być zawarte w kartach charakterystyk,  zawarty jest w Rozporządzeniu Paramentu Europejskiego i Rady  nr 2015/830 (Rozporządzenie to zmieniło załącznik II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1907/2006).

UWAGA!!! Dla substancji i mieszanin niesklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie nie ma obowiązku sporządzania i dostarczania kart charakterystyk zgodnych z Art. 31 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1907/2006.

Obowiązki producentów i importerów wyrobów gotowych:

  • Producenci wyrobów gotowych, w których zawarta jest substancja z listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (patrz zakładka: lista substancji wzbudzających szczególnie duże obawy) w ilości równiej lub większej od 0.1% wag. w stosunku do masy danego komponentu wyrobu, zobowiązani są do przekazania odbiorcy wyrobu wystarczające informacje, którymi dysponują, pozwalające na bezpieczne stosowanie wyrobu, a przynajmniej nazwę tej substancji. Odpowiednie informacje przekazywane są bezpłatnie w terminie 45 dni od otrzymania żądania od odbiorcy wyrobu.

UWAGA!!! Producenci i importerzy wyrobów zawierających w swoim składzie substancje z listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy zobligowani są do dokonania zgłoszenia tego faktu w ECHA poprzez konto utworzone w portalu REACH – IT.

Obowiązki dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych:

  • W przypadku substancji i/lub mieszanin chemicznych skalsyfikowanych jako stwarzających zagrożenie, dalszy użytkownik zobowiązany jest do posiadania aktualnej karty charakterystyki zgodniej z Art. 31 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1907/2006 a w przypadku stwierdzenia braku własnego zidentyfikowanego zastosowania w karcie charakterystyki zobowiązany jest do przeprowadzenia własnej oceny chemicznej i przedłożenia oceny do ECHA.  

UWAGA!!! Karta charakterystyki dla substancji i/lub mieszaniny sklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie  musi być sporządzona w języku, na terenie państwa, w którym wprowadzana jest substancja i/lub mieszanina.