WITAMY NA STRONIE POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Zespół PIPC

Dr inż. Tomasz Zieliński

Dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu

Od czerwca 2013 stoi na czele najważniejszej instytucji reprezentującej sektor chemiczny w Polsce na forum krajowym i międzynarodowym.

Ekspert sektora chemicznego z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach menadżerskich. Doświadczenie zawodowe budował m.in. w najważniejszych spółkach sektora chemicznego i petrochemicznego w Polsce i Europie Środkowej oraz w sektorze doradczym. Od kilkunastu lat reprezentuje interesy krajowego przemysłu chemicznego w kraju i za granicą oraz zasiada w radach licznych krajowych i międzynarodowych organizacji biznesowych i przemysłowych.

Obecnie jest członkiem National Association Board (NAB) w Europejskiej Radzie Przemysłu Chemicznego (CEFIC), gdzie reprezentuje 7 krajów w Klastrze Europy Centralnej (Polski, Słowacji, Węgier, Republiki Czeskiej, Rumunii, Bułgarii Chorwacji). Zasiada w Zarządzie European Chemical Employers Group (ECEG), a także Advisory Board, organizacji World Refining Association.

Jest również członkiem Prezydium Komitetu ds. Chemii w Polskiej Akademii Nauk, a także Prezydium Rady i Komitetu ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Członek rad nadzorczych przedsiębiorstw w kraju i zagranicą. Członek rad gospodarczych, programowych, naukowych i stowarzyszeń branżowych. Kawaler Honorowego Medalu im. T. Sendzimira za szczególne zasługi dla ruchu innowacji w Polsce, wyróżniony Złotą Honorową Odznaką Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Autor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz wystąpień konferencyjnych.

Doktor nauk technicznych z zakresu technologii chemicznej. Absolwent Technologii Chemicznej na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Finansami i Marketingu na Politechnice Warszawskiej. Uzyskał ponadto tytuł Master of Business Administration programu PL i University of Illinois at Urbana Champion. Ukończył Strategic Business Management Program na Harvard University Extension School.

Michalina Michniewicz

Michalina Michniewicz

Dyrektorka

W PIPC odpowiada za całokształt prac Pionu Projektów i Komunikacji. Koordynuje działania związane z realizacją wszystkich projektów wewnętrznych oraz zewnętrznych, komunikacją, utrzymywaniem relacji z różnymi grupami interesariuszy, public affairs, oraz działaniami wizerunkowymi. Do zespołu Izby dołączyła w lipcu 2018 roku.

Jest managerem z 17-sto letnim stażem pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. ponad 10 lat w obszarze PR&event oraz prawie 5 lat w mediach.

Na początku drogi zawodowej była związana z mediami. Pracowała w PMPG Polskie Media S.A. zajmując stanowisko redaktor prowadzącej kilku serwisów www oraz trenera (2005-2008).

W latach 2008-2009 oraz 2010-2011 była Producentem Newsowym w jednej z największych ogólnopolskich telewizji prywatnych, gdzie m.in. współtworzyła oraz koordynowała pracę redakcji newsowej, odpowiadała za produkcję pasm oraz programów informacyjnych oraz utrzymywanie relacji z samorządem lokalnym.

Następnie (w latach 2011-2015) pracowała w Gabinecie Prezydenta RP w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Była odpowiedzialna m.in. za koordynację wydarzeń z udziałem Głowy Państwa oraz Małżonki Prezydenta, organizację uroczystości i świąt państwowych, wizyt lokalnych oraz działań wizerunkowych w ramach działalności Kancelarii Prezydenta RP oraz współtworzyła strategię komunikacji opartą o priorytety prezydentury.

Była związana zawodowo z Żółtym Przewodnikiem Gault&Millau Polska(2015-2017), będącym jedną z dwóch najważniejszych międzynarodowych marek wydawniczych na rynku gastronomicznym. Pełniąc funkcję PR&event Managera odpowiadała za planowanie i prowadzenie działań PR marki luksusowej, organizację Gal Premierowych kolejnych edycji Przewodnika, współpracę z firmami partnerskimi.

W latach 2017- 2018 była prezesem zarządu agencji komunikacji, specjalizującej się w social mediach. Tworzyła strategie oraz realizowała kampanie komunikacyjne m.in. dla mediów, marek segmentu beauty, organizacji branżowych.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach Animacja społeczno-kulturalna oraz Politologia. Ukończyła także Podypomowe Studia Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej oraz London School of Public Relations z zakresu PR& Reputation Management

Klaudia Kleps

Klaudia Kleps

Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert

Od 2014 r. jest członkiem zespołu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Od 2016 roku Przewodnicząca Kapituły Programu „Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care). 

W Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego m.in. odpowiada za: koordynowanie prac Działu Rzecznictwa i Legislacji, koordynowanie prac Komisji Środowiska, opracowywanie stanowisk, opinii w zakresie ochrony środowiska (w szczególności dotyczących gospodarki wodnej, gospodarki odpadami oraz dokumentów BREF) i innowacji, współpracę z administracją rządową w zakresie legislacji unijnej i krajowej, koordynację działań związanych z realizacją Programu „Odpowiedzialność i Troska” współpracę z CEFIC w zakresie udziału w pracach siedmiu grup roboczych dotyczących legislacji środowiskowej, innowacji oraz Programu Responsible Care.

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej z tytułem mgr. inż. specjalizacji Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, a także Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada praktyczne doświadczenie w projektowaniu, obliczeniach i analizach inżynierskich instalacji technologicznych oraz sanitarnych.

Dr inż. Anna Zalewska

Dr inż. Anna Zalewska

Senior Ekspert, Pion Rzecznictwa i Legislacji

Pracuje w PIPC od marca 2017 roku.

Zajmuje się zagadnieniami z zakresu materiałów polimerowych, gospodarki obiegu zamkniętego, klasyfikacji substancji chemicznych (REACH, CLP, ECHA), nanomateriałów, paliw alternatywnych, a także regulacji związanych z ochroną pozycji konkurencyjnej przemysłu chemicznego, edukacją i kształceniem, innowacjami, wsparciem obszaru ochrony środowiska. Jest sekretarzem Komisji Badań i Innowacji.

Doświadczenie zawodowe zdobywała min. w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii pracując na stanowisku Adiunkta jako specjalista w zakresie śladowej analizy substancji chemicznych metodą różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów.

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, doktor nauk chemicznych z zakresu Technologii Materiałów Wysokoenergetycznych i Bezpieczeństwa Procesów Chemicznych. Specjalizowała się w zakresie wykrywania i analizy śladowych ilości substancji chemicznych. Brała udział w wielu konferencjach naukowych, na których prezentowała swoje osiągnięcia. Współautor publikacji naukowych.

Katarzyna Polarczyk

Katarzyna Polarczyk

Główny Specjalista, Pion Rzecznictwa i Legislacji

W Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego pracuje od stycznia 2020 roku.

Odpowiada m.in. za opracowywanie stanowisk, opinii w zakresie energii i klimatu, a także rozwiązań legislacyjnych związanych z rozwojem gospodarki oraz kwestiami międzynarodowymi. Jest koordynatorem Komisji Gospodarki.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Instytucie Chemii Przemysłowej, pracując jako specjalista w zakresie procesów membranowych, destylacji i sorpcji.

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej na kierunku Technologia Chemiczna.

Marcin Przygudzki

Marcin Przygudzki

Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji

W Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego pracuje od lipca 2019 roku.

W PIPC odpowiada za koordynację kluczowych projektów wewnętrznych prowadzonych przez Izbę, a także organizację związanych z nimi wydarzeń i działań, jak chociażby współpraca i utrzymywanie kontaktu z Członkami PIPC. Do zakresu jego obowiązków należy również m.in. opracowywanie materiałów informacyjnych, merytorycznych oraz promocyjnych Izby. 

Od września 2020 roku jest Redaktorem Naczelnym dwóch najważniejszych publikacji wydawanych przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, tj. Magazynu "Polska Chemia" oraz Biuletynu "Bezpieczna Chemia".

Przed dołączeniem do zespołu PIPC pracował m.in. w firmie konsultingowo-doradczej oraz grupie medialnej Agora S.A.

Jest absolwentem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Poza tym jest studentem Magisterskich Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Katarzyna Skubiszewska

Katarzyna Skubiszewska

Główna Specjalistka, Pion Projektów i Komunikacji

W polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego pracuje od kwietnia 2021 roku.

Odpowiada za opracowywanie treści różnorodnych publikacji PIPC, materiałów promocyjno-informacyjnych, merytorycznych, a także za utrzymywanie kontaktów z mediami. Zajmuje się również wsparciem przy organizacji wydarzeń i projektów związanych z działalnością Izby.

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim, na kierunku politologia, specjalność: polityka społeczna.

Posiada wieloletnie doświadczenie w komunikacji marketingowej, content marketingu, a także w custom publishing. W ostatnich latach pracowała w dziale marketingu w międzynarodowej firmie produkującej wyroby medyczne. Ma doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, współpracuje z lokalnymi stowarzyszeniami, działającymi na rzecz mieszkańców.

Marcin Piórkowski

Marcin Piórkowski

Specjalista, Pion Projektów i Komunikacji

W Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego pracuje od lipca 2020 roku.

W PIPC zajmuje się opracowywaniem materiałów informacyjno-promocyjnych, wspiera działania komunikacyjne oraz przygotowywanie materiałów merytorycznych, a także koordynuje procedurę przyznawania patronatów na wydarzenia zewnętrzne. Ponadto zajmuje się wsparciem przy organizacji kluczowych wydarzeń i projektów związanych z działalnością PIPC, jak chociażby Kongres Polska Chemia, Program "Bezpieczna Chemia", Chemia 4.0 i inne.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując w branży handlowej, pełniąc m.in. funkcje przedstawiciela handlowego oraz kierownika kilkunastosobowego zespołu sprzedażowego.

Jest absolwentem Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Aktualnie student Magisterskich Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Agata Kulińska

Agata Kulińska

Office Manager

Absolwentka etnologii i pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w branży prawniczej, gdzie pełniła funkcje koordynatorki projektów i kierownika biura.

W Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego pracuje od sierpnia 2020 roku. W PIPC odpowiada m.in. za organizację pracy Sekretariatu oraz pionu administracyjnego. Współpracuje przy projektach wewnętrznych Izby.