VII Kongres Polska Chemia: OBEJRZYJ ZAPIS KONFERENCJI!

Zespół PIPC

Dr inż. Tomasz Zieliński

Dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu

Od czerwca 2013 powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, najważniejszej instytucji reprezentującej sektor chemiczny w Polsce na forum krajowym i międzynarodowym.

Ekspert sektora chemicznego z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach menadżerskich. Doświadczenie zawodowe budował m.in. w najważniejszych spółkach sektora chemicznego i petrochemicznego w Polsce i Europie Środkowej oraz w sektorze doradczym. Od kilkunastu lat reprezentuje interesy krajowego przemysłu chemicznego w kraju i za granicą.

Początek kariery zawodowej łączył z rozwojem naukowym pracując w Instytucie Chemii Przemysłowej. W latach 2004-2006 związany z PKN ORLEN S.A. m.in. jako szef Zespołu Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych, lider obszaru R&D w procesie integrację spółki z Holdingiem Unipetrol a.s. czy kontrolingu segmentu Produkcji, Handlu Hurtowego i Logistyki całego koncernu. 

Następnie (2006 - 2009) zajmował stanowiska menadżerskie w firmach inwestycyjnych i doradczych, jak AKJ Capital S.A., Centrum Innowacji i Inwestycji Technologicznych, Instytut Studiów Energetycznych, DGA S.A., kierując zespołami odpowiedzialnymi m.in. za realizację projektów strategicznych, tworzenie i wdrażanie strategii, obsługę kluczowych klientów biznesowych oraz rozwój rynków zagranicznych. Był odpowiedzialny za obszary energy, oil, gas & chemicals, fuzje i przejęcia firm i aktywów przedsiębiorstw, sprzedaż technologii w przemyśle chemicznym, projekty energetyczne, zarządzanie transferem technologii w tym obszarze R&D i w przemyśle. 

W 2009 roku został Wiceprezesem Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. (obecnie część Grupy Azoty S.A.) odpowiedzialnym rozwój i strategii spółki, w szczególności za obszar inwestycji, technologii i techniki oraz energetyki, produkcję i nadzór nad grupą kapitałową. W latach 2010-2013 ponownie w Grupie Orlen powołany na stanowisko Członka Zarządu oraz Dyrektora ds. Strategii i Działalności Operacyjnej Anwil S.A. Odpowiadał za rozwój i strategię spółki, obszar logistyki, utrzymanie bezpieczeństwa procesowego, infrastrukturę oraz obszar energetyczny. W latach 2012-2013 pełnił także obowiązki Prezesa Zarządu, Chemeko Sp. z o.o., Grupa Anwil. Wśród kluczowych obszarów miał m.in. sprawowanie nadzoru nad zespołami odpowiedzialnymi za usługi doradcze i laboratoryjne w ochronie środowiska oraz usługi projektowe dla przemysłu chemicznego.

Jest także Adiunktem w Katedrze Procesów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, specjalizując się tematyce związanej z zarządzaniem technologiami i innowacjami w modelach biznesowych oraz przedsiębiorczością technologiczną.

Od kilkunastu lat zasiada w licznych krajowych i międzynarodowych organizacjach biznesowych i przemysłowych. Obecnie jest członkiem National Association Board (NAB) w Europejskiej Radzie Przemysłu Chemicznego (CEFIC), gdzie reprezentuje 7 krajów w Klastrze Europy Centralnej (Polski, Słowacji, Węgier, Republiki Czeskiej, Rumunii, Bułgarii Chorwacji). Jest także Członkiem Zarządu European Chemical Employers Group (ECEG). Jest Członkiem Advisory Board organizacji World Refining Association. Jest również członkiem Prezydium Komitetu ds. Chemii w Polskiej Akademii Nauk, członkiem Prezydium Rady i członkiem Komitetu ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej w Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Wiceprezesem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Członek rad nadzorczych przedsiębiorstw w kraju i zagranicą. Członek rad gospodarczych, programowych, naukowych i stowarzyszeń branżowych. Kawaler Honorowego Medalu im . T. Sendzimira za szczególne zasługi dla ruchu innowacji w Polsce, wyróżniony Złotą Honorową Odznaką Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Autor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz wystąpień konferencyjnych. 

Doktor nauk technicznych z zakresu technologii chemicznej. Absolwent Technologii Chemicznej na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Finansami i Marketingu na Politechnice Warszawskiej. Uzyskał ponadto m.in. tytuł Master of Business Administration programu PL i University of Illinois at Urbana Champion i ukończył Strategic Business Management Program na Harvard University Extension School. 

Michalina Michniewicz

Michalina Michniewicz

Dyrektor

W PIPC odpowiada za całokształt prac Pionu Projektów i Komunikacji. Koordynuje działania związane z realizacją wszystkich projektów wewnętrznych oraz zewnętrznych, komunikacją, utrzymywaniem relacji z różnymi grupami interesariuszy, public affairs, oraz działaniami wizerunkowymi. Do zespołu Izby dołączyła w lipcu 2018 roku.

Jest managerem z 14-sto letnim stażem pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. ponad 8 lat w obszarze PR&event oraz prawie 5 lat w mediach.

Na początku drogi zawodowej była związana z mediami. Pracowała w PMPG Polskie Media S.A. zajmując stanowisko redaktor prowadzącej kilku serwisów www oraz trenera (2005-2008).

W latach 2008-2009 oraz 2010-2011 była Producentem Newsowym w jednej z największych ogólnopolskich telewizji prywatnych, gdzie m.in. współtworzyła oraz koordynowała pracę redakcji newsowej, odpowiadała za produkcję pasm oraz programów informacyjnych oraz utrzymywanie relacji z samorządem lokalnym.

Następnie (w latach 2011-2015) pracowała w Gabinecie Prezydenta RP w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Była odpowiedzialna m.in. za koordynację wydarzeń z udziałem Głowy Państwa oraz Małżonki Prezydenta, organizację uroczystości i świąt państwowych, wizyt lokalnych oraz działań wizerunkowych w ramach działalności Kancelarii Prezydenta RP oraz współtworzyła strategię komunikacji opartą o priorytety prezydentury.

Była związana zawodowo z Żółtym Przewodnikiem Gault&Millau Polska(2015-2017), będącym jedną z dwóch najważniejszych międzynarodowych marek wydawniczych na rynku gastronomicznym. Pełniąc funkcję PR&event Managera odpowiadała za planowanie i prowadzenie działań PR marki luksusowej, organizację Gal Premierowych kolejnych edycji Przewodnika, współpracę z firmami partnerskimi.

W latach 2017- 2018 była prezesem zarządu agencji komunikacji, specjalizującej się w social mediach. Tworzyła strategie oraz realizowała kampanie komunikacyjne m.in. dla mediów, marek segmentu beauty, organizacji branżowych.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach Animacja społeczno-kulturalna oraz Politologia.

Klaudia Kleps

Klaudia Kleps

Senior Ekspert, Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji

Od 2014 r. jest członkiem zespołu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Od 2016 roku Przewodnicząca Kapituły Programu „Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care). 

W Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego m.in. odpowiada za: koordynowanie prac Działu Rzecznictwa i Legislacji, koordynowanie prac Komisji Środowiska, opracowywanie stanowisk, opinii w zakresie ochrony środowiska (w szczególności dotyczących gospodarki wodnej, gospodarki odpadami oraz dokumentów BREF) i innowacji, współpracę z administracją rządową w zakresie legislacji unijnej i krajowej, koordynację działań związanych z realizacją Programu „Odpowiedzialność i Troska” współpracę z CEFIC w zakresie udziału w pracach siedmiu grup roboczych dotyczących legislacji środowiskowej, innowacji oraz Programu Responsible Care.

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej z tytułem mgr. inż. specjalizacji Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, a także Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada praktyczne doświadczenie w projektowaniu, obliczeniach i analizach inżynierskich instalacji technologicznych oraz sanitarnych.

Dr inż. Anna Zalewska

Dr inż. Anna Zalewska

Senior Ekspert, Pion Rzecznictwa i Legislacji

Pracuje w PIPC od marca 2017 roku.

Zajmuje się zagadnieniami z zakresu materiałów polimerowych, gospodarki obiegu zamkniętego, klasyfikacji substancji chemicznych (REACH, CLP, ECHA), nanomateriałów, paliw alternatywnych, a także regulacji związanych z ochroną pozycji konkurencyjnej przemysłu chemicznego, edukacją i kształceniem, innowacjami, wsparciem obszaru ochrony środowiska. Jest sekretarzem Komisji Badań i Innowacji.

Doświadczenie zawodowe zdobywała min. w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii pracując na stanowisku Adiunkta jako specjalista w zakresie śladowej analizy substancji chemicznych metodą różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów.

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, doktor nauk chemicznych z zakresu Technologii Materiałów Wysokoenergetycznych i Bezpieczeństwa Procesów Chemicznych. Specjalizowała się w zakresie wykrywania i analizy śladowych ilości substancji chemicznych. Brała udział w wielu konferencjach naukowych, na których prezentowała swoje osiągnięcia. Współautor publikacji naukowych.

Katarzyna Polarczyk

Katarzyna Polarczyk

Specjalista, Pion Rzecznictwa i Legislacji

W Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego pracuje od stycznia 2020 roku.

Odpowiada m.in. za opracowywanie stanowisk, opinii w zakresie energii i klimatu, a także rozwiązań legislacyjnych związanych z rozwojem gospodarki oraz kwestiami międzynarodowymi. Jest koordynatorem Komisji Gospodarki.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Instytucie Chemii Przemysłowej, pracując jako specjalista w zakresie procesów membranowych, destylacji i sorpcji.

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej na kierunku Technologia Chemiczna.

Marcin Przygudzki

Marcin Przygudzki

Specjalista, Pion Projektów i Komunikacji

W Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego pracuje od lipca 2019 roku.

W PIPC odpowiada m.in. za opracowywanie materiałów informacyjnych oraz promocyjnych Izby, wspiera przygotowywanie materiałów merytorycznych, a także koordynuje procedurę przyznawania patronatów na wydarzenia zewnętrzne. Ponadto zajmuje się wsparciem przy organizacji kluczowych wydarzeń i projektów związanych z działalnością PIPC, jak chociażby Konferencja Naukowo-Techniczna, Program "Bezpieczna Chemia" i inne.

Przed dołączeniem do zespołu PIPC pracował m.in. w firmie konsultingowo-doradczej oraz grupie medialnej Agora S.A.

Jest absolwentem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Poza tym jest studentem Magisterskich Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Sławomir Rybka

Sławomir Rybka

Specjalista, Pion Projektów i Komunikacji
Marcin Piórkowski

Marcin Piórkowski

Konsultant, Pion Projektów i Komunikacji
Agata Kulińska

Agata Kulińska

Office Manager

Absolwentka etnologii i pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w branży prawniczej, gdzie pełniła funkcje koordynatorki projektów i kierownika biura.

Od sierpnia 2020 r. jest członkiem zespołu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. W PIPC odpowiada m.in. za organizację pracy Sekretariatu oraz pionu administracyjnego. Współpracuje przy projektach wewnętrznych Izby.

Paulina Soćko

Paulina Soćko

Asystentka Zarządu

W Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego pracuje od października 2019 roku. 

Odpowiedzialna za wsparcie Zarządu PIPC w sprawach organizacyjnych, obsługę biura w zakresie czynności sekretarskich, a także podejmowania czynności o charakterze biurowo-administracyjnym.

Doświadczenie zawodowe  zdobyła, pracując w samorządzie warszawskim na stanowisku Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie m.st. Warszawy, jak również w charakterze asystentki Zarządu w  fundacji Instytut Rozwoju Warszawy.

Przeszła szereg szkoleń z zakresu obsługi sekretariatu w administracji publicznej. Certyfikowany koordynator do spraw zrównoważonego rozwoju.

Absolwentka Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji.