Zespół PIPC

Dr inż. Tomasz Zieliński

Dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu

Od czerwca 2013 powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, najważniejszej instytucji reprezentującej sektor chemiczny w Polsce na forum krajowym i międzynarodowym.

Ekspert sektora chemicznego z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach menadżerskich. Doświadczenie zawodowe budował m.in. w najważniejszych spółkach sektora chemicznego i petrochemicznego w Polsce i Europie Środkowej oraz w sektorze doradczym. Od kilkunastu lat reprezentuje interesy krajowego przemysłu chemicznego w kraju i za granicą.

Początek kariery zawodowej łączył z rozwojem naukowym pracując w Instytucie Chemii Przemysłowej. W latach 2004-2006 związany z PKN ORLEN S.A. m.in. jako szef Zespołu Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych, lider obszaru R&D w procesie integrację spółki z Holdingiem Unipetrol a.s. czy kontrolingu segmentu Produkcji, Handlu Hurtowego i Logistyki całego koncernu. 

Następnie (2006 - 2009) zajmował stanowiska menadżerskie w firmach inwestycyjnych i doradczych, jak AKJ Capital S.A., Centrum Innowacji i Inwestycji Technologicznych, Instytut Studiów Energetycznych, DGA S.A., kierując zespołami odpowiedzialnymi m.in. za realizację projektów strategicznych, tworzenie i wdrażanie strategii, obsługę kluczowych klientów biznesowych oraz rozwój rynków zagranicznych. Był odpowiedzialny za obszary energy, oil, gas & chemicals, fuzje i przejęcia firm i aktywów przedsiębiorstw, sprzedaż technologii w przemyśle chemicznym, projekty energetyczne, zarządzanie transferem technologii w tym obszarze R&D i w przemyśle. 

W 2009 roku został Wiceprezesem Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. (obecnie część Grupy Azoty S.A.) odpowiedzialnym rozwój i strategii spółki, w szczególności za obszar inwestycji, technologii i techniki oraz energetyki, produkcję i nadzór nad grupą kapitałową. W latach 2010-2013 ponownie w Grupie Orlen powołany na stanowisko Członka Zarządu oraz Dyrektora ds. Strategii i Działalności Operacyjnej Anwil S.A. Odpowiadał za rozwój i strategię spółki, obszar logistyki, utrzymanie bezpieczeństwa procesowego, infrastrukturę oraz obszar energetyczny. W latach 2012-2013 pełnił także obowiązki Prezesa Zarządu, Chemeko Sp. z o.o., Grupa Anwil. Wśród kluczowych obszarów miał m.in. sprawowanie nadzoru nad zespołami odpowiedzialnymi za usługi doradcze i laboratoryjne w ochronie środowiska oraz usługi projektowe dla przemysłu chemicznego.

Jest także Adiunktem w Katedrze Procesów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, specjalizując się tematyce związanej z zarządzaniem technologiami i innowacjami w modelach biznesowych oraz przedsiębiorczością technologiczną.

Od kilkunastu lat zasiada w licznych krajowych i międzynarodowych organizacjach biznesowych i przemysłowych. Obecnie jest członkiem National Association Board (NAB) w Europejskiej Radzie Przemysłu Chemicznego (CEFIC), gdzie reprezentuje 7 krajów w Klastrze Europy Centralnej (Polski, Słowacji, Węgier, Republiki Czeskiej, Rumunii, Bułgarii Chorwacji). Jest także Członkiem Zarządu European Chemical Employers Group (ECEG). Jest Członkiem Advisory Board organizacji World Refining Association. Jest również członkiem Prezydium Komitetu ds. Chemii w Polskiej Akademii Nauk, członkiem Prezydium Rady i członkiem Komitetu ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej w Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Wiceprezesem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Członek rad nadzorczych przedsiębiorstw w kraju i zagranicą. Członek rad gospodarczych, programowych, naukowych i stowarzyszeń branżowych. Kawaler Honorowego Medalu im . T. Sendzimira za szczególne zasługi dla ruchu innowacji w Polsce, wyróżniony Złotą Honorową Odznaką Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Autor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz wystąpień konferencyjnych. 

Doktor nauk technicznych z zakresu technologii chemicznej. Absolwent Technologii Chemicznej na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Finansami i Marketingu na Politechnice Warszawskiej. Uzyskał ponadto m.in. tytuł Master of Business Administration programu PL i University of Illinois at Urbana Champion i ukończył Strategic Business Management Program na Harvard University Extension School. 

Michalina Michniewicz

Michalina Michniewicz

Doradca Zarządu

W PIPC odpowiada za całokształt prac Pionu Projektów i Komunikacji. Koordynuje działania związane z realizacją wszystkich projektów wewnętrznych oraz zewnętrznych, komunikacją, utrzymywaniem relacji z różnymi grupami interesariuszy, public affairs, oraz działaniami wizerunkowymi. Do zespołu Izby dołączyła w lipcu 2018 roku.

Jest managerem z 14-sto letnim stażem pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. ponad 8 lat w obszarze PR&event oraz prawie 5 lat w mediach.

Na początku drogi zawodowej była związana z mediami. Pracowała w PMPG Polskie Media S.A. zajmując stanowisko redaktor prowadzącej kilku serwisów www oraz trenera (2005-2008).

W latach 2008-2009 oraz 2010-2011 była Producentem Newsowym w jednej z największych ogólnopolskich telewizji prywatnych, gdzie m.in. współtworzyła oraz koordynowała pracę redakcji newsowej, odpowiadała za produkcję pasm oraz programów informacyjnych oraz utrzymywanie relacji z samorządem lokalnym.

Następnie (w latach 2011-2015) pracowała w Gabinecie Prezydenta RP w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Była odpowiedzialna m.in. za koordynację wydarzeń z udziałem Głowy Państwa oraz Małżonki Prezydenta, organizację uroczystości i świąt państwowych, wizyt lokalnych oraz działań wizerunkowych w ramach działalności Kancelarii Prezydenta RP oraz współtworzyła strategię komunikacji opartą o priorytety prezydentury.

Była związana zawodowo z Żółtym Przewodnikiem Gault&Millau Polska(2015-2017), będącym jedną z dwóch najważniejszych międzynarodowych marek wydawniczych na rynku gastronomicznym. Pełniąc funkcję PR&event Managera odpowiadała za planowanie i prowadzenie działań PR marki luksusowej, organizację Gal Premierowych kolejnych edycji Przewodnika, współpracę z firmami partnerskimi.

W latach 2017- 2018 była prezesem zarządu agencji komunikacji, specjalizującej się w social mediach. Tworzyła strategie oraz realizowała kampanie komunikacyjne m.in. dla mediów, marek segmentu beauty, organizacji branżowych.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach Animacja społeczno-kulturalna oraz Politologia.

Paweł Zawadzki

Paweł Zawadzki

Kierownik Projektu, Pion Projektów i Komunikacji

W PIPC jest od 2014 roku. Kluczowymi obszarami, które koordynuje są kwestie związane z bezpieczeństwem procesowym, BHP oraz zagadnienia związane z techniką. Odpowiada ze realizację Programu „Bezpieczna Chemia” oraz Projektem „Przemysł 4.0 – Chemia 4.0”. Do zakresu jego obowiązków należy również nadzór nad realizacją unijnego Projektu ChemMultimodal oraz projektu SPOT oraz współpraca z Członkami PIPC przy realizacji projektów wewnętrznych.

W latach 1997-2014 był zatrudniony w ANWIL S.A. Do 2006 r. związany z produkcją, gdzie zdobył doświadczenie praktyczne z zakresu obsługi, prowadzenia i sterowania procesami chemicznymi. Od 2006 r. do jego kompetencji należał między innymi nadzór nad grupą kapitałową, obsługa organów statutowych, jak również organizacja spółki. W latach 2011-2014 zarządzał programem zmniejszenia wskaźnika wypadkowości w ANWIL S.A.

Jest absolwentem Uniwersytetu im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz Studiów  podyplomowych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z zakresu organizacji i zarządzania dla kadr kierowniczych. W 2013 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Klaudia Kleps

Klaudia Kleps

Senior Ekspert, Pion Rzecznictwa i Legislacji

Od 2014 r. jest członkiem zespołu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Od 2016 roku Przewodnicząca Kapituły Programu „Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care).

W Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego m.in. odpowiada za: koordynowanie prac Komisji ds. Ekologii, Podkomisji ds. Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Komisji ds. Innowacji, opracowywanie stanowisk, opinii w zakresie ochrony środowiska (w szczególności dotyczących gospodarki wodnej, gospodarki odpadami oraz dokumentów BREF) i innowacji, współpracę z administracją rządową w zakresie legislacji unijnej i krajowej, koordynację działań związanych z realizacją Programu „Odpowiedzialność i Troska” współpracę z CEFIC w zakresie udziału w pracach siedmiu grup roboczych dotyczących legislacji środowiskowej, innowacji oraz Programu Responsible Care.

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej z tytułem mgr. inż. specjalizacji Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, a także Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada praktyczne doświadczenie w projektowaniu, obliczeniach i analizach inżynierskich instalacji technologicznych oraz sanitarnych.

Dr inż. Anna Zalewska

Dr inż. Anna Zalewska

Senior Ekspert, Pion Rzecznictwa i Legislacji

Pracuje w PIPC od marca 2017 roku.

Zajmuje się zagadnieniami z zakresu materiałów polimerowych, gospodarki obiegu zamkniętego, klasyfikacji substancji chemicznych (REACH, CLP, ECHA), nanomateriałów, paliw alternatywnych, a także regulacji związanych z ochroną pozycji konkurencyjnej przemysłu chemicznego, edukacją i kształceniem, innowacjami, wsparciem obszaru ochrony środowiska. Jest sekretarzem Komisji ds. Materiałów Polimerowych PIPC oraz Komisji ds. Paliw Alternatywnych PIPC.

Doświadczenie zawodowe zdobywała min. w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii pracując na stanowisku Adiunkta jako specjalista w zakresie śladowej analizy substancji chemicznych metodą różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów.

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, doktor nauk chemicznych z zakresu Technologii Materiałów Wysokoenergetycznych i Bezpieczeństwa Procesów Chemicznych. Specjalizowała się w zakresie wykrywania i analizy śladowych ilości substancji chemicznych. Brała udział w wielu konferencjach naukowych, na których prezentowała swoje osiągnięcia. Współautor publikacji naukowych.

Karolina Bajszczak

Karolina Bajszczak

Główny Specjalista, Pion Projektów i Komunikacji

W Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego pracuje od sierpnia 2018 roku.

Na co dzień zajmuje się organizacją kluczowych wydarzeń związanych z działalnością PIPC, współpracą ze stowarzyszeniami, organizacjami krajowymi, współpracą z mediami, opracowaniem merytorycznym materiałów informacyjnych oraz promocyjnych Izby a także utrzymaniem kontaktów z Członkami PIPC. Do jej obowiązków należy koordynacja i realizacja Kampanii „Polska Chemia”, w tym w szczególności przygotowanie merytoryczne i organizacyjne wydarzeń w ramach Kampanii „Polska Chemia”. Od listopada 2018 roku pełni funkcję Redaktor Naczelnej Magazynu Polska Chemia.

Przed dołączeniem do Zespołu PIPC pracowała w Agencji Komunikacji Social Mediowej oraz warszawskiej firmie prawniczej.

Absolwentka Studiów Podyplomowych Marketing Internetowy na SGH w Warszawie oraz Stosunków Międzynarodowych w Collegium Civitas.

Małgorzata Zawadzka

Małgorzata Zawadzka

Office Manager

Studiowała na kierunku Polityka i Zarządzanie Lokalne w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji. Od 1999 r. zajmowała stanowiska asystencko–sekretarskie w międzynarodowych koncernach (m.in. Castorama). W latach 2009-2013 pracowała w dziale finansowym największego koncernu z sektora Real Estate – spółce Prologis, gdzie przeszła szereg kursów i szkoleń z zakresu księgowości, rachunkowości, podatków.

Od września 2013 r. jest członkiem zespołu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. W PIPC odpowiada m.in. za organizację pracy Sekretariatu oraz pionu administracyjnego. Współpracuje przy projektach wewnętrznych Izby, m.in. przy organizacji Kongresu "Polska Chemia", Kampanii "Polska Chemia" oraz Programu ChemHR.

Sekretarz Komisji ds Transportu i Dystrybucji.

Renata Auchimik

Renata Auchimik

Koordynator, Pion Rzecznictwa i Legislacji

Z PIPC współpracuje od maja 2016 roku. Zajmuje się zagadnieniami legislacyjnymi z zakresu polityki klimatycznej oraz energetycznej. Przewodnicząca Forum CO2.

Doświadczenie zawodowe zaczęła budować od współpracy z agencją PR. Późniejsze doświadczenie zdobywała w Londynie w firmach konsultingowych specjalizujących się w usługach z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych komputerowych dla sektora finansowego.

Od 2006 roku pracowała w działach sprzedaży, marketingu oraz trading’u Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy”, odpowiadając m.in. za reprezentację firmy na forum krajowym oraz europejskim w konsultacjach prawnych z zakresu wspólnotowych instrumentów ochrony handlu, polityki energetycznej (gaz ziemny) oraz zmian klimatycznych. Kierowała pracami zespołów w szeregu postępowań antydumpingowych dla produktów chemicznych.

Obecnie zatrudniona także w Grupie Azoty (od lutego 2008) na stanowisku Project Managera.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Studiowała także w Aarhus University w Danii oraz Vrije Universiteit w Holandii (MSc in the EU Business and Law). Ukończyła podyplomowe studia SGH na kierunku Analizy Statystyczne i Data Mining w Biznesie.

Marcin Przygudzki

Marcin Przygudzki

Konsultant, Pion Projektów i Komunikacji

W Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego pracuje od lipca 2019 roku.

W PIPC odpowiada m.in. za opracowywanie materiałów informacyjnych oraz promocyjnych Izby, wspiera przygotowywanie materiałów merytorycznych, a także koordynuje procedurę przyznawania patronatów na wydarzenia zewnętrzne. Ponadto zajmuje się wsparciem przy organizacji kluczowych wydarzeń i projektów związanych z działalnością PIPC, jak chociażby Konferencja Naukowo-Techniczna i inne.

Przed dołączeniem do zespołu PIPC pracował m.in. w firmie konsultingowo-doradczej oraz grupie medialnej Agora S.A.

Jest absolwentem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Poza tym jest studentem Magisterskich Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.