VII Kongres Polska Chemia: OBEJRZYJ ZAPIS KONFERENCJI!

Dane osobowe

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (RODO), niniejszym informujemy w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w ramach działalności Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC).

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, wpisana do rejestru do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015704.

W jaki sposób można się z nami skontaktować?

Wszelkie zapytania oraz decyzje w zakresie dotyczącym kwestii przetwarzania danych osobowych można kierować do PIPC w formie:

 1. elektronicznej na adres poczty e-mail: pipc|pipc.org.pl| |pipc|pipc.org.pl lub
 2. pisemnej na adres: Polska Izba Przemysłu Chemicznego, ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych

W celu uzyskania dalszych informacji na temat przetwarzania danych osobowych prosimy o zapoznanie się właściwą klauzulą informacyjną.

 

Członkowie PIPC (osoby fizyczne)

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Pani / Pana danych osobowych?

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PIPC w następujących celach:

 1. przyjęcia w poczet członków PIPC oraz umożliwienie realizacji praw i obowiązków członka PIPC, w szczególności praw i obowiązków wynikających ze Statutu PIPC (podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PIPC, w szczególności ciążących na PIPC jako organizacji pracodawców (podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PIPC (podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:
  1. zapobiegania oszustwom;
  2. celów statystycznych;
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; oraz
  4. zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez PIPC obowiązków wynikających z przepisów prawa).

W przypadku braku innych przesłanek, Pani / Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Panią / Pana zgody. Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może ją Pani / Pan wycofać w każdym czasie. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem dokonanego wcześniej przetwarzania.

Od kogo zebraliśmy Pani / Pana dane osobowe? Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Pani / Pana dane osobowe zebraliśmy bezpośrednio od Pani / Pana.

Członkostwo w PIPC oraz realizacja praw i obowiązków członka PIPC, w szczególności wynikających ze Statutu PIPC wymaga, abyśmy przetwarzali Pani / Pana dane w postaci imienia, nazwiska, adresu (prowadzonej działalności gospodarczej oraz korespondencyjnego), numeru NIP oraz danych kontaktowych (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, fax).

Jak długo przechowujemy Pani / Pana dane osobowe?

Czas, przez który przetwarzane i przechowywane są Pani / Pana dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie. W każdym przypadku dane będą przechowywane przez PIPC przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania.

Pani / Pana osobowe będą przetwarzane przez cały okres członkostwa w PIPC, jak również przez okres 10 lat od jego ustania, w celu realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PIPC, w tym zapobiegania oszustwom, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez PIPC obowiązków wynikających z przepisów prawa).

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody zostaną one usunięte niezwłocznie po jej cofnięciu.

Czy udostępniamy Pani / Pana podmiotom trzecim?

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań statutowych PIPC oraz realizacji praw i obowiązków członka PIPC. Dotyczy to w szczególności organizacji krajowych i zagranicznych, a w szczególności do federacji i konfederacji pracodawców i organizacji przemysłu chemicznego, których członkiem jest PIPC.

Pani / Pana dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom władzy publicznej.

Innym podmiotom trzecim Pani / Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udostępnienie takich danych.

Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie PIPC (podmioty przetwarzające), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z PIPC, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony PIPC.

Czy przekazujemy Pani / Pana dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Pani / Pana dane osobowe mogą zostać przekazane przez PIPC poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacjom zagranicznym, których członkiem jest PIPC, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań statutowych PIPC oraz realizacji praw i obowiązków członka PIPC.

Przekazanie danych do państw trzecich będzie mogło nastąpić, tylko jeżeli zostaną dopełnione wymogi przewidziane w art. 44 i n. RODO.

Jakie prawa przysługują Pani / Panu w odniesieniu do danych osobowych?

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych – z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PIPC. W takim przypadku PIPC przestanie przetwarzać Pani / Pana dane w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją dla PIPC ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani / Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważa Pani / Pan, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane przez PIPC w sposób niezgodny z prawem, wówczas przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy profilujemy Pani / Pana dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Pani / Pana decyzje?

PIPC nie stosuje w stosunku do Pani / Pana profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.

Przedstawiciele członków PIPC

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Pani / Pana danych osobowych?

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PIPC w celu realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PIPC. Dotyczy to w szczególności

 1. przyjęcia w poczet członków PIPC oraz umożliwienie realizacji praw i obowiązków członka PIPC za pośrednictwem przedstawiciela, w szczególności praw i obowiązków wynikających ze Statutu PIPC;
 2. zapobiegania oszustwom;
 3. celów statystycznych;
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; oraz
 5. zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez PIPC obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W przypadku braku innych przesłanek, Pani / Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Panią / Pana zgody. Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może ją Pani / Pan wycofać w każdym czasie. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem dokonanego wcześniej przetwarzania.

Od kogo zebraliśmy Pani / Pana dane osobowe? Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Pani / Pana dane osobowe zebraliśmy bezpośrednio od Pani / Pana lub od członka PIPC, którego jest Pani / Pan przedstawicielem.

Członkostwo w PIPC oraz realizacja praw i obowiązków członka PIPC, w szczególności wynikających ze Statutu PIPC wymaga, abyśmy przetwarzali Pani / Pana dane w postaci imienia, nazwiska, nazwy aktualnego miejsca zatrudnienia, stanowiska, adresu poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

Jak długo przechowujemy Pani / Pana dane osobowe?

Czas, przez który przetwarzane i przechowywane są Pani / Pana dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie. W każdym przypadku dane będą przechowywane przez PIPC przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania.

Pani / Pana osobowe będą przetwarzane przez cały okres członkostwa w PIPC podmiotu, którego jest Pani / Pan przedstawicielem, jak również przez okres 10 lat od jego ustania, w celu realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PIPC, w tym zapobiegania oszustwom, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez PIPC obowiązków wynikających z przepisów prawa).

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody zostaną one usunięte niezwłocznie po jej cofnięciu.

Czy udostępniamy Pani / Pana podmiotom trzecim?

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań statutowych PIPC oraz realizacji praw i obowiązków członka PIPC. Dotyczy to w szczególności organizacji krajowych i zagranicznych, a w szczególności do federacji i konfederacji pracodawców i organizacji przemysłu chemicznego, których członkiem jest PIPC.

Pani / Pana dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom władzy publicznej.

Innym podmiotom trzecim Pani / Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udostępnienie takich danych.

Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie PIPC (podmioty przetwarzające), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z PIPC, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony PIPC.

Czy przekazujemy Pani / Pana dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Pani / Pana dane osobowe mogą zostać przekazane przez PIPC poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacjom zagranicznym, których członkiem jest PIPC, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań statutowych PIPC oraz realizacji praw i obowiązków członka PIPC.

Przekazanie danych do państw trzecich będzie mogło nastąpić, tylko jeżeli zostaną dopełnione wymogi przewidziane w art. 44 i n. RODO.

Jakie prawa przysługują Pani / Panu w odniesieniu do danych osobowych?

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych – z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PIPC. W takim przypadku PIPC przestanie przetwarzać Pani / Pana dane w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją dla PIPC ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani / Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważa Pani / Pan, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane przez PIPC w sposób niezgodny z prawem, wówczas przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy profilujemy Pani / Pana dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Pani / Pana decyzje?

PIPC nie stosuje w stosunku do Pani / Pana profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.

Członkowie władz PIPC

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Pani / Pana danych osobowych?

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PIPC w celu realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PIPC. Dotyczy to w szczególności

 1. przyjęcia w poczet członków PIPC oraz umożliwienie realizacji praw i obowiązków członka PIPC za pośrednictwem przedstawiciela, w szczególności praw i obowiązków wynikających ze Statutu PIPC;
 2. zapobiegania oszustwom;
 3. celów statystycznych;
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; oraz
 5. zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez PIPC obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W przypadku braku innych przesłanek, Pani / Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Panią / Pana zgody. Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może ją Pani / Pan wycofać w każdym czasie. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem dokonanego wcześniej przetwarzania.

Od kogo zebraliśmy Pani / Pana dane osobowe? Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Pani / Pana dane osobowe zebraliśmy bezpośrednio od Pani / Pana lub od członka PIPC, którego jest Pani / Pan przedstawicielem.

Członkostwo w PIPC oraz realizacja praw i obowiązków członka PIPC, w szczególności wynikających ze Statutu PIPC wymaga, abyśmy przetwarzali Pani / Pana dane w postaci imienia, nazwiska, nazwy aktualnego miejsca zatrudnienia, stanowiska, adresu poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

Jak długo przechowujemy Pani / Pana dane osobowe?

Czas, przez który przetwarzane i przechowywane są Pani / Pana dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie. W każdym przypadku dane będą przechowywane przez PIPC przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania.

Pani / Pana osobowe będą przetwarzane przez cały okres członkostwa w PIPC podmiotu, którego jest Pani / Pan przedstawicielem, jak również przez okres 10 lat od jego ustania, w celu realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PIPC, w tym zapobiegania oszustwom, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez PIPC obowiązków wynikających z przepisów prawa).

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody zostaną one usunięte niezwłocznie po jej cofnięciu.

Czy udostępniamy Pani / Pana podmiotom trzecim?

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań statutowych PIPC oraz realizacji praw i obowiązków członka PIPC. Dotyczy to w szczególności organizacji krajowych i zagranicznych, a w szczególności do federacji i konfederacji pracodawców i organizacji przemysłu chemicznego, których członkiem jest PIPC.

Pani / Pana dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom władzy publicznej.

Innym podmiotom trzecim Pani / Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udostępnienie takich danych.

Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie PIPC (podmioty przetwarzające), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z PIPC, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony PIPC.

Czy przekazujemy Pani / Pana dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Pani / Pana dane osobowe mogą zostać przekazane przez PIPC poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacjom zagranicznym, których członkiem jest PIPC, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań statutowych PIPC oraz realizacji praw i obowiązków członka PIPC.

Przekazanie danych do państw trzecich będzie mogło nastąpić, tylko jeżeli zostaną dopełnione wymogi przewidziane w art. 44 i n. RODO.

Jakie prawa przysługują Pani / Panu w odniesieniu do danych osobowych?

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych – z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PIPC. W takim przypadku PIPC przestanie przetwarzać Pani / Pana dane w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją dla PIPC ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani / Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważa Pani / Pan, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane przez PIPC w sposób niezgodny z prawem, wówczas przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy profilujemy Pani / Pana dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Pani / Pana decyzje?

PIPC nie stosuje w stosunku do Pani / Pana profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.

Członkowie komisji PIPC

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Pani / Pana danych osobowych?

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PIPC w celu realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PIPC. Dotyczy to w szczególności

 1. realizacji zadań statutowych PIPC oraz wynikających z przyjętego Regulaminu Prac Komisji;
 2. zapobiegania oszustwom;
 3. celów statystycznych;
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; oraz
 5. zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez PIPC obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W przypadku braku innych przesłanek, Pani / Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Panią / Pana zgody. Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może ją Pani / Pan wycofać w każdym czasie. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem dokonanego wcześniej przetwarzania.

Od kogo zebraliśmy Pani / Pana dane osobowe? Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Pani / Pana dane osobowe zebraliśmy bezpośrednio od Pani / Pana.

Podanie Pani / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże Pani / Pana członkostwo w Komisji oraz realizacja jej zadań określonych w Regulaminie Pracy Komisji oraz zadań statutowych PIPC wymaga, abyśmy przetwarzali Pani / Pana dane osobowe w postaci nazwy aktualnego miejsca zatrudnienia, stanowiska, adresu poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

Jak długo przechowujemy Pani / Pana dane osobowe?

Czas, przez który przetwarzane i przechowywane są Pani / Pana dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie. W każdym przypadku dane będą przechowywane przez PIPC przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania.

Pani / Pana osobowe związane z członkostwem w Komisji będą przetwarzane przez cały okres członkostwa, jak również przez okres 10 lat od jego ustania, w celu realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PIPC, w tym zapobiegania oszustwom, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez PIPC obowiązków wynikających z przepisów prawa).

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody zostaną one usunięte niezwłocznie po jej cofnięciu.

Czy udostępniamy Pani / Pana podmiotom trzecim?

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań Komisji oraz zadań statutowych PIPC. Dotyczy to w szczególności organizacji krajowych i zagranicznych, a w szczególności do federacji i konfederacji pracodawców i organizacji przemysłu chemicznego, których członkiem jest PIPC.

Pani / Pana dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom władzy publicznej.

Innym podmiotom trzecim Pani / Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udostępnienie takich danych.

Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie PIPC (podmioty przetwarzające), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z PIPC, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony PIPC.

Czy przekazujemy Pani / Pana dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Pani / Pana dane osobowe mogą zostać przekazane przez PIPC poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacjom zagranicznym, których członkiem jest PIPC, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań Komisji oraz zadań statutowych PIPC.

Przekazanie danych do państw trzecich będzie mogło nastąpić, tylko jeżeli zostaną dopełnione wymogi przewidziane w art. 44 i n. RODO.

Jakie prawa przysługują Pani / Panu w odniesieniu do danych osobowych?

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych – z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PIPC. W takim przypadku PIPC przestanie przetwarzać Pani / Pana dane w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją dla PIPC ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani / Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważa Pani / Pan, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane przez PIPC w sposób niezgodny z prawem, wówczas przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy profilujemy Pani / Pana dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Pani / Pana decyzje?

PIPC nie stosuje w stosunku do Pani / Pana profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.

Kontrahenci

Niniejszym informujemy w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w odniesieniu do osób fizycznych będących:

 1. dostawcami lub kontrahentami, w tym potencjalnymi;
 2. wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich dostawców lub kontrahentów; oraz
 3. innymi osobami, których dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji obowiązków księgowych.

Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy?

W związku ze współpracą PIPC z dostawcami i kontrahentami, w zależności od konkretnego przypadku możemy zbierać dane osobowe, takie jak:

 1. imię i nazwisko
 2. firmę przedsiębiorcy lub nazwę przedsiębiorstwa;
 3. adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne;
 4. numery identyfikacyjne takiej jak PESEL NIP, lub REGON;
 5. dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu lub faxu);
 6. stanowisko oraz miejsce zatrudnienia;
 7. numer rachunku bankowego.

W przypadku zawierania umowy bezpośrednio z PIPC, podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz realizacji współpracy z PIPC.

W przypadku, gdy nie zawiera Pani / Pan umowy bezpośrednio z PIPC, podanie danych osobowych może być Pani / Pana obowiązkiem służbowym.

Pani / Pana dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Pani / Pana lub od dostawcy lub kontrahenta, którego jest Pani / Pan wspólnikiem, pracownikiem, przedstawicielem ustawowym, pełnomocnikiem lub reprezentantem.

Pani / Pana dane osobowe możemy również zbierać z innych publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji posiadanych przez nas informacji.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Pani / Pana danych osobowych?

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PIPC w następujących celach:

 1. odjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz wykonania umowy, której jest Pani / Pan stroną (podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PIPC, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych (podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PIPC (podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:
  1. umożliwienie zawarcia i wykonania umowy zawartej z dostawcą lub kontrahentem, w tym kontaktowanie się z dostawcami i kontrahentami;
  2. celów statystycznych;
  3. zapobiegania oszustwom, w tym weryfikacja dostawców i kontrahentów w publicznych rejestrach;
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; oraz
  5. zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez PIPC obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jak długo przechowujemy Pani / Pana dane osobowe?

Czas, przez który przetwarzane i przechowywane są Pani / Pana dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie. W każdym przypadku dane będą przechowywane przez PIPC przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania.

W przypadku danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy z dostawcą lub kontrahentem Pani / Pana dane będą przetwarzane przez cały okres obowiązywania umowy.

W zakresie określonym w odrębnych przepisach Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres w nich wskazany.

Niezależnie od powyższego Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PIPC, w tym zapobiegania oszustwom, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez PIPC obowiązków wynikających z przepisów prawa), przez okres nie krótszy niż okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.

Czy udostępniamy Pani / Pana podmiotom trzecim?

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celów określonych powyżej, w szczególności zawarcia i wykonania umowy z dostawcą lub kontrahentem.

Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie PIPC (podmioty przetwarzające), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z PIPC, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony PIPC.

Pani / Pana dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom władzy publicznej.

Innym podmiotom trzecim Pani / Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udostępnienie takich danych.

Czy przekazujemy Pani / Pana dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Pani / Pana dane osobowe mogą zostać przekazane przez PIPC poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacjom zagranicznym, których członkiem jest PIPC, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celów określonych powyżej, w szczególności zawarcia i wykonania umowy z dostawcą lub kontrahentem.

Przekazanie danych do państw trzecich będzie mogło nastąpić, tylko jeżeli zostaną dopełnione wymogi przewidziane w art. 44 i n. RODO.

Jakie prawa przysługują Pani / Panu w odniesieniu do danych osobowych?

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych – z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PIPC. W takim przypadku PIPC przestanie przetwarzać Pani / Pana dane w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją dla PIPC ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani / Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważa Pani / Pan, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane przez PIPC w sposób niezgodny z prawem, wówczas przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy profilujemy Pani / Pana dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Pani / Pana decyzje?

PIPC nie stosuje w stosunku do Pani / Pana profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.

Kandydaci do pracy

Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy? Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Pani / Pana danych osobowych?

Pani / Pana dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Pani / Pana.

Od kandydatów zbieramy dane obowiązkowe wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy, takie jak imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także inne dane osobowe, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

Podanie danych wskazanych w art. 22(1) Kodeksu pracy lub przepisach szczególnych jest wymogiem ustawowym (w przypadku kandydatów zatrudnianych w oparciu o umowę o pracę). Konsekwencją niepodania tych danych jest niemożność nawiązania zatrudnienia.

Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na PIPC (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Przy okazji wypełniania elektronicznego formularza aplikacyjnego lub przesyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne oraz dokumenty towarzyszące w inny sposób, może Pan / Pani również podać nam inne dane osobowe, takie jak np. wizerunek, data urodzenia czy stan cywilny. Podanie tych danych przez kandydatów jest całkowicie dobrowolne, może się jednak przyczynić do lepszego poznania przez PIPC Pani / Pana kandydatury. Niepodanie tych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest dobrowolnie udzielona przez Panią / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani / Pana dane osobowe będą również przetwarzane przez PIPC w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów PIPC. Dotyczy to w szczególności zapobiegania oszustwom, celów statystycznych, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez PIPC obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pani / Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych, o ile wyrazisz na to odrębną zgodę. W takim przypadku prosimy o umieszczenie w Pani / Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz dokumentach mu towarzyszących w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego z siedzibą w Warszawie oraz dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadku opisanym powyżej jest dobrowolnie udzielona przez Panią / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jak długo przechowujemy Pani / Pana dane osobowe?

Czas, przez który przetwarzane i przechowywane są Pani / Pana dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie. W każdym przypadku dane będą przechowywane przez PIPC przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania.

Zasadniczo Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez PIPC procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz dodatkowo przez okres 3 miesięcy.

Po upływie tego czasu Pani / Pana dane osobowe w zakresie informacji o przeprowadzonej rekrutacji będą przetwarzane przez okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych w celu umożliwienia PIPC obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia takich roszczeń, jeżeli zaistnieje ryzyko wysunięcia takich roszczeń przez lub w stosunku do PIPC. Co do zasady jest to okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Dane przetwarzane przez PIPC na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Panią / Pana zgody, w szczególności w przypadku wyrażenia przez Panią / Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez PIPC, będą przechowywane do momentu cofnięcia udzielonej zgody.

Czy udostępniamy Pani / Pana podmiotom trzecim?

Pani / Pana dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom władzy publicznej. Innym podmiotom trzecim Pani / Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udostępnienie takich danych.

Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie PIPC (podmioty przetwarzające), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z PIPC, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony PIPC.

Czy przekazujemy Pani / Pana dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez PIPC poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacjom zagranicznym.

Jakie prawa przysługują Pani / Panu w odniesieniu do danych osobowych?

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych – z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PIPC. W takim przypadku PIPC przestanie przetwarzać Pani / Pana dane w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją dla PIPC ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani / Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

Cofnięcie dobrowolnie udzielonej zgody przez Panią / Pana będzie równoznaczne z zaprzestaniem przetwarzania Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych na tej podstawie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważa Pani / Pan, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane przez PIPC w sposób niezgodny z prawem, wówczas przysługuje Pani / Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy profilujemy Pani / Pana dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Pani / Pan decyzje?

PIPC nie stosuje w stosunku do Pani / Pana profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.

Uczestnicy Wydarzeń

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Pani / Pana danych osobowych?

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PIPC w następujących celach:

 1. prawidłowej realizacji usług na Pani / Pana rzecz, której jest Pani / Pan, tj. w szczególności zapewnienia Pani / Pani udziału w wydarzeniu (podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w przypadku wydarzeń odpłatnych – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PIPC, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych (podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PIPC (podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:
  1. prowadzenia działań marketingowych działalności PIPC;
  2. celów statystycznych;
  3. zapobiegania oszustwom;
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; oraz
  5. zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez PIPC obowiązków wynikających z przepisów prawa).

W przypadku korzystania i rozpowszechniania Pani / Pana wizerunku otrzymywania newslettera PIPC podstawą przetwarzania jest Pani / Pana dobrowolnie udzielona zgoda (podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku (relacja fotograficzna lub wideo z wydarzenia)

W związku z wydarzeniem PIPC może zostać przygotowana relacja fotograficzna lub wideo.

Rejestrując się na wydarzenie oraz biorąc w nim udział wyraża Pani / Pan zgodę na korzystanie i rozpowszechnianie z Pani / Pan wizerunku utrwalonego w ramach takiej relacji na potrzeby PIPC, w materiałach informacyjnych i promocyjnych PIPC, w tym na stronach internetowych PIPC oraz kanałach social media PIPC.

Zgoda ta może być cofnięta w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem korzystania i rozpowszechniania wizerunku, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Od kogo zebraliśmy Pani / Pana dane osobowe? Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Pani / Pana dane osobowe zebraliśmy bezpośrednio od Pani / Pana.

Podane danych wskazanych przez PIPC w zaproszeniu lub formularzu rejestracji jest dobrowolne, lecz niezbędne dla rejestracji Pani / Pana udziału w wydarzeniu. Dotyczyć to może w szczególności imienia, nazwiska, miejsca zatrudnienia, stanowiska oraz danych kontaktowych.

Jak długo przechowujemy Pani / Pana dane osobowe?

Czas, przez który przetwarzane i przechowywane są Pani / Pana dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie. W każdym przypadku dane będą przechowywane przez PIPC przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania.

W zakresie określonym w odrębnych przepisach Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres w nich wskazany.

Niezależnie od powyższego Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PIPC, w tym zapobiegania oszustwom, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez PIPC obowiązków wynikających z przepisów prawa), przez okres nie krótszy niż okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.

W przypadku Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w celu działań marketingowych działalności PIPC, takie dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu.

W przypadku Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej dobrowolnie udzielonej zgody, takie dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.

Czy udostępniamy Pani / Pana podmiotom trzecim?

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji świadczenia usług na Państwa rzecz, tj. w szczególności zapewnienia Pani / Pani udziału w wydarzeniu.

Takimi podmiotami mogą być operator systemu Konfeo oraz podmioty obsługujące ten system (o ile do rejestracji udziału w wydarzeniu dochodzi za pośrednictwem tego systemu) czy też operatorzy płatności elektronicznych.

Pani / Pana dane mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie PIPC (podmioty przetwarzające), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z PIPC, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony PIPC.

Pani / Pana dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom władzy publicznej.

Innym podmiotom trzecim Pani / Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udostępnienie takich danych.

Czy przekazujemy Pani / Pana dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Pani / Pana dane osobowe mogą zostać przekazane przez PIPC poza Europejski Obszar Gospodarczy, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celów określonych powyżej, w szczególności zawarcia i wykonania umowy z dostawcą lub kontrahentem.

Przekazanie danych do państw trzecich będzie mogło nastąpić, tylko jeżeli zostaną dopełnione wymogi przewidziane w art. 44 i n. RODO.

Jakie prawa przysługują Pani / Panu w odniesieniu do danych osobowych?

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych – z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PIPC. W takim przypadku PIPC przestanie przetwarzać Pani / Pana dane w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją dla PIPC ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani / Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych na potrzeby działań marketingowych działalności PIPC. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania PIPC przestanie przetwarzać Pani / Pana dane w tych celu.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważa Pani / Pan, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane przez PIPC w sposób niezgodny z prawem, wówczas przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy profilujemy Pani / Pana dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Pani / Pana decyzje?

PIPC nie stosuje w stosunku do Pani / Pana profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.