Polska Izba Przemysłu Chemicznego zainicjowała powołanie Forum Rozwoju Przemysłu - SZCZEGÓŁY

Rzecznictwo

Polska Izba Przemysłu Chemicznego reprezentuje sektor w kontaktach z wieloma grupami interesariuszy. Chroni prawa i interesy Członków oraz gospodarcze i społeczne aspekty ich funkcjonowania.

Bierze czynny udział w setkach krajowych i unijnych procesów legislacyjnych oraz w kształtowaniu rozwiązań regulacyjnych:

  • opracowywanie stanowisk i propozycji poprawek;
  • udział w konsultacjach założeń projektów ustaw i rozporządzeń;
  • zgłaszanie uwag do założeń projektów aktów prawnych we współpracy z Członkami, budowanie koalicji z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami, działania medialne;
  • monitoring legislacyjny;
  • udział w konferencjach uzgodnieniowych i multilateralnych, spotkania w parlamencie, ministerstwach i urzędach centralnych;
  • udział w pracach komisji sejmowych i senackich, prezentacja stanowisk, przygotowanie poprawek legislacyjnych.

 

W Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego działa 10 komisji tematycznych, w skład których wchodzą członkowie organizacji i eksperci zewnętrzni.

Kluczowymi zadaniami Komisji są:

  • oddziaływanie na kształt prawodawstwa poprzez przygotowywanie opinii i stanowisk do projektów aktów prawnych;
  • wypracowywanie wspólnych interpretacji przepisów prawa;
  • inicjowanie działań interwencyjnych w aspektach ważnych dla funkcjonowania Członków;
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

 

 

Aktualnie prowadzone są prace związane ze zmianą struktury i formuły prac Komisji PIPC oraz zespołów roboczych.