Komisja ds. Podatków

Komisja powstała w lipcu 2015 roku. Komisja działa w ramach struktur PIPC i zgodnie z jej statutem.

Przewodniczącym Komisji jest Pan Dariusz Balicki – Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w spółce Petrochemia Blachownia S.A.

Komisja od momentu powstania odbyła szereg posiedzeń i podjęła bardzo aktywne działania polegające na intensywnym zaangażowaniu się w procedury konsultacji społecznych dotyczących nowelizacji najważniejszych dla branży chemicznej regulacji, w tym w szczególności w zakresie zmian w kwestii tzw. cen transferowych, ustawie o podatku akcyzowym (w tym także wprowadzanych poprzez implementację tzw. pakietu paliwowego i pakietu przewozowego, podatku VAT). W ramach podejmowanych działań przedstawiciele Komisji uczestniczyli w wielu bezpośrednich spotkaniach z przedstawicielami resortów: finansów, energii, budownictwa i infrastruktury. Komisja była również autorem wielu wystąpień i stanowisk PIPC w sprawach z zakresu działania Komisji.

Zadania Komisji są realizowane m.in. poprzez:

a) współpracę z Rządem i Parlamentem Rzeczpospolitej Polskiej na forach opiniodawczych i doradczych organów oraz odpowiednich komisji, poprzez umocowanych przedstawicieli Komisji lub powołane do tego celu podkomisje problemowe;

b) przygotowywanie opinii poprzez opracowania własne lub poprzez ekspertyzy zewnętrzne realizowane w ramach ustalonego budżetu lub też poprzez wskazanie Prezesowi Zarządu PIPC konieczności zlecenia takich ekspertyz zewnętrznych w sprawach związanych z zakresem działania Komisji;

c) organizację spotkań dyskusyjnych na zasadzie „non profit”;

d) organizowanie warsztatów roboczych;

e) organizowanie spotkań wewnętrznych celem omówienia powstałych
lub mogących powstać problemów i podjęcia prób ich  rozwiązania;

f) organizowanie spotkań wewnętrznych celem wymiany doświadczeń.

Sekretarz Komisji