WITAMY NA STRONIE POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Rzecznictwo

Polska Izba Przemysłu Chemicznego reprezentuje sektor w kontaktach z wieloma grupami interesariuszy. Chroni prawa i interesy Członków oraz gospodarcze i społeczne aspekty ich funkcjonowania.

Bierze czynny udział w setkach krajowych i unijnych procesów legislacyjnych oraz w kształtowaniu rozwiązań regulacyjnych:

 • opracowywanie stanowisk i propozycji poprawek;
 • udział w konsultacjach założeń projektów ustaw i rozporządzeń;
 • zgłaszanie uwag do założeń projektów aktów prawnych we współpracy z Członkami, budowanie koalicji z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami, działania medialne;
 • monitoring legislacyjny;
 • udział w konferencjach uzgodnieniowych i multilateralnych, spotkania w parlamencie, ministerstwach i urzędach centralnych;
 • udział w pracach komisji sejmowych i senackich, prezentacja stanowisk, przygotowanie poprawek legislacyjnych.

W strukturze Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego działa 5 komisji tematycznych, w skład których wchodzą Członkowie organizacji i eksperci zewnętrzni.

Kluczowymi zadaniami Komisji są:

 • oddziaływanie na kształt prawodawstwa poprzez przygotowywanie opinii i stanowisk do projektów aktów prawnych;
 • wypracowywanie wspólnych interpretacji przepisów prawa;
 • inicjowanie działań interwencyjnych w aspektach ważnych dla funkcjonowania Członków;
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

 

Działalność Komisji

Komisje działające w ramach Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego realizują swoje działania poprzez:

 1. Realizację zadań wynikających z przyjętych zakresów działalności komisji;
 2. Regularne posiedzenia plenarne komisji;
 3. Przygotowywanie stanowisk i opinii w rozpatrywanych sprawach;
 4. Sygnalizowanie potrzeb w zakresie realizacji szkoleń, przygotowywania analiz i innych działań na potrzeby Członków PIPC;
 5. Udział przewodniczących komisji lub innych członków komisji w spotkaniach zewnętrznych jako reprezentantów Izby w ramach zakresu tematycznego danej komisji.

Udział w procesie legislacyjnym

Monitoring

Codzienny monitoring legislacyjny

Konferencje

Udział w konferencjach uzgodnieniowych i multilateralnych, spotkania w parlamencie, ministerstwach i urzędach centralnych

Poprawki

Opracowywanie stanowisk i propozycji poprawek

Komisje

Udział w pracach komisji sejmowych i senackich, prezentacja stanowisk, przygotowanie poprawek legislacyjnych

uwagi

Zgłoszenie uwag do założeń projektów
aktów prawnych we współpracy z Członkami, budowanie koalicji z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami, działania medialne

współpraca

Współpraca z Międzyresortowym Zespołem ds. Konkurencyjności Przemysłu Chemicznego, powołanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii z inicjatywy PIPC

Konsultacje

Udział w konsultacjach założeń projektów ustaw i rozporządzeń

Kancelarie

Przekazywanie stanowisk legislacyjnych i analiz do Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Premiera, spotkania z decydentami