Program"Odpowiedzialność i Troska"

Program „Odpowiedzialność i Troska” – jest znany i realizowany przez firmy chemiczne w ponad 50 krajach na świecie. Bezpośredni nadzór nad realizacją Programu na szczeblu krajowym pełnią krajowe federacje lub stowarzyszenia przemysłu chemicznego. W Polsce bezpośredni nadzór nad realizacją Programu pełni Polska Izba Przemysłu Chemicznego, która promocje, wytyczanie kierunków działania oraz nadzór merytoryczny nad realizacją Programu powierzyła, uchwałą swego Zarządu, Kapitule Programu „Odpowiedzialność i Troska”.