Patronat PIPC

Regulamin przyznawania patronatów lub uczestnictwa w komitecie honorowym przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

§1. Zasady ogólne

Niniejszy Regulamin reguluje wymagania oraz procedurę dotyczącą przyznawania przez Prezesa Zarządu PIPC (zwanego dalej Prezesem), Patronatów lub uczestniczenia przez PIPC w komitetach honorowych.
 

§2. Zasady szczegółowe

 1. Prezes przyznaje Patronat jako wyraz szczególnego uznania dla przedsięwzięć/wydarzeń/wydawnictw związanych tematycznie z misją i zakresem zadań określonych szczegółowo w Statucie PIPC, charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym i organizacyjnym.
 2. W odniesieniu do przedsięwzięć/wydawnictw cyklicznych konieczne jest wystąpienie o przyznanie Patronatu dla każdej edycji danego przedsięwzięcia/wydarzenia.
 3. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji PIPC w zakresie wsparcia finansowego lub organizacyjnego dla danego przedsięwzięcia/wydarzenia/wydawnictwa.
 4. Przyznanie Patronatu przez PIPC może mieć charakter odpłatny i nieodpłatny.
 5. W razie przyznania przez Prezesa Patronatu (odpłatnego lub nieodpłatnego) informacja taka jest każdorazowo zamieszczana na stronie internetowej PIPC. Ponadto PIPC zastrzega sobie (w razie objęcia patronatem przedsięwzięcia/wydarzenia/wydawnictwa o charakterze komercyjnym) do negocjowania korzystniejszych warunków uczestnictwa w tym wydarzeniu/przedsięwzięciu dla Członków PIPC.
 6. W przypadku przyznania Patronatu organizator jest zobowiązany w szczególności do:
  1. przekazania informacji o przyznaniu przez PIPC Patronatu współorganizatorom i uczestnikom przedsięwzięcia,
  2. umieszczenia informacji na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych lub - w przypadku wydawnictw - zamieszczenia informacji w widocznym miejscu w każdym drukowanym egzemplarzu o okoliczności przyznania Patronatu przez PIPC,
  3. w razie przyznania przez PIPC Patronatu o charakterze odpłatnym organizator dodatkowo zobowiązany będzie do zawarcia z PIPC odrębnego, pisemnego porozumienia, które regulować będzie pozostałe kwestie wzajemnych obowiązków stron, w szczególności ustalenia w zakresie wysokości wynagrodzenia dla PIPC.
 7. Przyznanie Patronatu nie oznacza prawa do dowolnego posługiwania się nazwą i logo PIPC. Zakazane jest używanie informacji o Patronacie, a także nazwy i logo PIPC w innym niż związanym z organizacją i promowaniem wydarzenia lub przedsięwzięcia lub wydawnictwa kontekście. Wykorzystanie nazwy i logo PIPC w inny sposób jest możliwe wyłącznie po każdorazowym uzyskaniu zgody od PIPC.
   

§3. Procedura przyznawania patronatu

 1. Wniosek do Prezesa o przyznanie Patronatu składa organizator, nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia/wydarzenia.
 2. Wzór wniosku, o którym mowa w pkt 1, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, dostępny jest na stronie internetowej PIPC.
 3. Do wniosku należy załączyć program oraz regulamin przedsięwzięcia/wydarzenia wraz ze wskazaniem czy uczestnictwo w przedsięwzięciu/wydarzeniu ma charakter odpłatny oraz wskazania zasad ewentualnej odpłatności, przy czym odpłatność za Uczestnictwo może być czynnikiem przesądzającym ustalenie przez Prezesa odpłatności za udzielenie danego patronatu; w razie konieczności PIPC może wystąpić do organizatora o przekazanie dodatkowych informacji koniecznych do podjęcia decyzji o przyznaniu Patronatu i ustalenia przez Prezesa jego ewentualnej odpłatności.
 4. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać przesłany na adres:
  POLSKA IZBA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
  00-654 Warszawa, ul. Śniadeckich 17.
  lub na adres email: sekretariat|pipc.org.pl| |sekretariat|pipc.org.pl
 5. Wypełnienie wniosku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu oznacza fakt zapoznania się przez organizatora i akceptacji przez niego niniejszego Regulaminu.
 6. Informacja o decyzji Prezesa w sprawie przyznania lub odmowy przyznania Patronatu jest przekazywana organizatorowi w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
 7. Od decyzji o odmowie udzielenia Patronatu nie przysługuje tryb odwoławczy.
 8. W uzasadnionych przypadkach Prezes zastrzega sobie prawo unieważnienia decyzji o przyznaniu Patronatu lub złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w komitecie honorowym, o czym organizator zostaje niezwłocznie powiadomiony w formie pisemnej.

Warszawa, 01.08.2014 r.

Wniosek o udzielenie Patronatu Honorowego