Zespół PIPC

Tomasz Zieliński

Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu

Doktor nauk technicznych z Zakresu technologii chemicznej. Absolwent Technologii Chemicznej na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Finansami i Marketingu na Politechnice Warszawskiej. Uzyskał również tytuł Master of Business Administration programu PL i University of Illinois at Urbana Champion. Studiował także w Vitus Bering Centre for Higher Education w Horsens w Danii. W latach 2001-2004 był Adiunktem w Instytucie Chemii Przemysłowej, gdzie uzyskał stopień doktora nauk technicznych z technologii chemicznej. W latach 2004-2006 pracował w PKN ORLEN SA, zajmując stanowiska kierownicze, w tym Kierownika Zespołu Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji, Hurtu i Logistyki. W latach 2006-2007 pełnił również funkcję Dyrektora Zarządzającego Centrum Innowacji i Inwestycji Technologicznych sp. z o.o., byl Szefem Departamentu Inwestycji Technologicznych w AKJ Capital SA (2006-2007). Następnie w latach 2007-2008 był Partnerem w Instytucie Studiów Energetycznych sp. z o.o. Karierę kontynuował w spółce DGA SA jako Dyrektor ds. Projektów Strategicznych w Departamencie Doradztwa Biznesowego (2008-2009). Od 2009 Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju w Zakładach Chemicznych „Police” SA. W latach 2010-2013 ponownie w Grupie ORLEN, gdzie w spółce Anwil SA pełnił funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora ds. Strategii i Działalności Operacyjnej. Na przełomie 2012-2013, pełnił obowiązki Prezesa Zarządu spółki Chemeko, należącej do Grupy Anwil. Od 2011 pełni również funkcję Członka Zarządu w organizacji Fertilizers Europe z siedzibą w Belgii.
 
Był także członkiem rad nadzorczych spółek kapitałowych. Ponadto jest Kawalerem Honorowego Medalu im . T. Sendzimira za szczególne zasługi dla ruchu innowacji w Polsce, wyróżniony Złotą Honorową Odznaką Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Jest także Rzeczoznawcą w specjalności Technologia Chemiczna i Technologia Polimerów Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, członkiem stowarzyszeń branżowych krajowych i zagranicznych. Jest autorem i współautorem patentów oraz ponad 100 publikacji i licznych wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych.
 
Obecnie jest m.in. członkiem Prezydium Komitetu ds. Chemii w Polskiej Akademii Nauk, członkiem Komitetu ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej i Komitetu ds. Przemysłu Chemicznego w Krajowej Izbie Gospodarczej, członkiem Kapituły Programu Odpowiedzialność i Troska, polskiej edycji międzynarodowego Programu Responsible Care, a także ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego. Jest także Adiunktem na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Wiceprezesem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, członkiem zarządu ECEG (European Chemical Employers Group) i członkiem Global Advisory Borad w World Refining Association. Jest członkiem National Association Board (NAB) Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (CEFIC, BE).
 
Od czerwca 2013 r. Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Renata Auchimik

Renata Auchimik

Senior Ekspert

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Studiowała także w Aarhus University w Danii oraz Vrije Universiteit w Holandii (MSc in the EU Business and Law). Ukończyła podyplomowe studia SGH na kierunku Analizy Statystyczne i Data Mining w Biznesie.

Podczas studiów rozpoczęła pracę w GGK Public Relations działającej w ramach międzynarodowej agencji Lowe GGK. Późniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała w Londynie w firmach konsultingowych specjalizujących się w usługach z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych komputerowych dla sektora finansowego. Po powrocie do kraju założyła i prowadziła północnoafrykańską restaurację.

Od 2006 roku pracowała w działach sprzedaży, marketingu oraz trading’u Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy”. Jej zakres odpowiedzialności obejmował reprezentację firmy na forum krajowym oraz europejskim, m.in. w konsultacjach prawnych z zakresu wspólnotowych instrumentów ochrony handlu, polityki energetycznej (gaz ziemny) oraz zmian klimatycznych. Kierowała pracami zespołów w szeregu postępowań antydumpingowych dla produktów chemicznych. Jej doświadczenie jest poparte sukcesami w postaci nałożonych oraz przedłużonych środków ochrony handlu na szereg produktów chemicznych.

Do zespołu PIPC dołączyła w maju 2016 r. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu polityki klimatycznej oraz energetycznej.

Klaudia Kleps

Klaudia Kleps

Senior Ekspert

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej z tytułem mgr. inż. specjalizacji Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. Posiada praktyczne doświadczenie w projektowaniu oraz obliczeniach inżynierskich instalacji technologicznych oraz sanitarnych.

W Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego zajmuje się m. in. zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska, polityki klimatycznej oraz polityki energetycznej. W szczególności specjalizuje się w monitorowaniu oraz opracowywaniu danych statystycznych. Jest Sekretarzem Komisji ds. Innowacji, Komisji ds. Nawozów i Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju, aktywnie współpracuje z CEFIC i Fertilizers Europe.

Od 2014 r. jest członkiem zespołu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Paweł Zawadzki

Paweł Zawadzki

Kierownik Projektu

Absolwent Uniwersytetu im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz Studiów  podyplomowych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z zakresu organizacji i zarządzania dla kadr kierowniczych. W 2013 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W latach 1997-2014 zatrudniony w ANWIL S.A. Do 2006 r. związany z produkcją, gdzie zdobył doświadczenie praktyczne z zakresu obsługi, prowadzenia i sterowania procesami chemicznymi. Od 2006 r. do jego kompetencji należał między innymi nadzór nad grupą kapitałową, obsługa organów statutowych, jak również organizacja spółki. W latach 2011-2014 zarządzał programem zmniejszenia wskaźnika wypadkowości w ANWIL S.A.

Obecnie zatrudniony na stanowisku Kierownik Projektu w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. Odpowiedzialny jest między innymi za kwestie bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa procesowego w ramach zarządzania Programem „Bezpieczna Chemia” oraz zagadnienia związane z techniką.

Anna Zalewska

Anna Zalewska

Główny Specjalista

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, doktor nauk chemicznych z zakresu Technologii Materiałów Wysokoenergetycznych i Bezpieczeństwa Procesów Chemicznych. Specjalizowała się w zakresie wykrywania i analizy śladowych ilości materiałów wybuchowych. W latach 2013-2017 pracowała w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii na stanowisku Adiunkta, gdzie była specjalistą w zakresie śladowej analizy substancji chemicznych metodą różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów. Brała udział w wielu konferencjach naukowych, na których prezentowała swoje osiągnięcia. Współautor publikacji naukowych.

Do zespołu PIPC dołączyła w marcu 2017 r. W Izbie zajmuje się zagadnieniami z zakresu materiałów polimerowych, regulacji związanych z ochroną pozycji konkurencyjnej przemysłu chemicznego, innowacjami, wsparciem obszaru ochrony środowiska, energetyki i klimatu oraz realizacją projektów wewnętrznych Izby.

Katarzyna Skrzypczyńska

Katarzyna Skrzypczyńska

Office Manager

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Katarzyna Skrzypczyńska odpowiada za koordynację prac Pionu organizacyjno-administracyjnego. Pełni funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji w PIPC. Współpracuje z Zarządem oraz Radą Izby w zakresie przygotowania projektu planu finansowego oraz sprawozdań z działalności Izby. Pełni funkcję Sekretarza Rady Izby. Koordynuje prace Komisji ds. Transportu i Dystrybucji. Od 5 lat jest odpowiedzialna za rozliczanie finansowe Projektów (ChemLog T&T, Nanoforce) współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kierowała pracami oraz prowadziła rozliczenie finansowe Projektu ChemLog T&T.

Współpracuje z Systemem SPOT (System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych). Prowadzi w biurze Izby organizacyjne sprawy kadrowe oraz drobne sprawy księgowe. Odpowiedzialna jest za bieżące kontakty z Członkami Izby, przygotowywanie materiałów i nadzór organizacyjny nad wydarzeniami i eventami związanymi z działalnością Izby.
Katarzyna Skrzypczyńska ukończyła kurs Podstaw Księgowości oraz Kurs Kierownika Projektów finansowanych z Unii Europejskiej.

W Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego pracuje od 2008 r.

Małgorzata Zawadzka

Małgorzata Zawadzka

Asystentka Zarządu

Studiowała na kierunku Polityka i Zarządzanie Lokalne w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji. Od 1999 r. zajmowała stanowiska asystencko–sekretarskie w międzynarodowych koncernach (m.in. Castorama). W latach 2009-2013 pracowała w dziale finansowym największego koncernu z sektora Real Estate – spółce Prologis, gdzie przeszła szereg kursów i szkoleń z zakresu księgowości, rachunkowości, podatków.

Od września 2013 r. jest członkiem zespołu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. W PIPC odpowiada m.in. za organizację pracy Sekretariatu oraz pionu administracyjnego. Współpracuje przy projektach wewnętrznych Izby, m.in. przy organizacji Kongresu "Polska Chemia", Kampanii "Polska Chemia" oraz Programu ChemHR.

Anna Gietka

Anna Gietka

Ekspert ds. Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju

Absolwentka Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim (dyplom 2005 r.), a także Podyplomowego Menadżerskiego Studium Handlu Emisjami i Zarządzania Energią w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pełniła stanowiska: Specjalisty ds. zmian klimatu w Instytucie na rzecz Ekorozwoju (2005 r.), stażysty w Ministerstwie Obrony Narodowej – Oddział Ochrony Środowiska i Wojskowych Nieruchomości Zabytkowych (2005-2006), Specjalisty ds. Ochrony Środowiska w PPI-ETC (2006-2007).

W PIPC Anna Gietka koordynuje prace Komisji ds. Ekologii oraz Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju, opracowuje stanowiska, opinie i wystąpienia Izby w zakresie środowiska i zrównoważonego rozwoju, odpowiada takżę za współpracę z organami administracji publicznej krajowej i europejskiej, bierze udział w pracach grup roboczych CEFIC dot. kwestii środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz Programu Odpowiedzialność i Troska. W latach 2012-2015 kierowała projektem SPICE3. Odpowiada również za koordynację prac Pionu Projekty Zewnętrzne, a takżę bieżącą współpracę z Sekretariatem Programu Odpowiedzialność i Troska. Reprezentuje PIPC na spotkaniach, konferencjach, kongresach i seminariach.

Do zespołu PIPC dołączyła w maju 2008 r. Obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim.

Paweł Wankiewicz

Paweł Wankiewicz

Konsultant

Absolwent Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w stołecznym Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania, oraz w firmach związanych z doradztwem branży energetycznej. W Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego wspiera zespół zajmujący się legislacją krajową i unijną, pracuje nad zagadnieniami związanymi z regulacjami związanymi z ochroną pozycji konkurencyjnej przemysłu chemicznego, innowacji obszaru ochrony środowiska oraz klasyfikacji substancji chemicznych. Ponadto, do jego obowiązków jako konsultanta (od lutego 2018) należy również analiza danych statystycznych i wyników makroekonomicznych sektora chemicznego. Naukowo interesuje się gospodarką odpadami oraz tematyką instalacji ochrony środowiska.

Maciej Zwierz

Maciej Zwierz

Konsultant ds. realizacji projektów

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, obecnie magistrant w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dotychczasowe doświadczenie zdobywał w Dziale Marketingu i Komunikacji w KPMG w Polsce, Accenture Services oraz w agencji eventowej. W Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego pracuje od marca 2018 roku w roli Konsultanta ds. projektów. Na co dzień zajmuje się realizacją wewnętrznych projektów Izby, stałą współpracą z partnerami oraz wspiera działania komunikacyjne. Do obszaru jego zainteresowań naukowych należą marketing, zarządzanie projektami i negocjacje w biznesie.